+38 (048) 752-88-80

Консультант компанії

Публічна інформація фінансової установи

Інформація для клієнтів «СК «ОДРЕКС»

На виконання ч. 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ОДРЕКС» надає наступну інформацію:

Фінансова послуга, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта

Фінансова послуга, яка пропонується клієнтам, є послугою зі страхування.

Відповідно до Закону України «Про страхування», страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Договір страхування — це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування, на користь якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Конкретна вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) та зазначається в конкретному договорі страхування, залежно від виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.

Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість

ТДВ «СК ОДРЕКС» не надає додаткові фінансові послуги.

Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги

Операції, пов’язані з отриманням фізичною особою фінансової послуги, зокрема, сплата страхового платежу, виплата страхового відшкодування, повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору страхування, не підлягають оподаткуванню. Виключення складають випадки, передбачені чинним законодавством, зокрема згідно норм Податкового Кодексу України.

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги

Відповідно до Закону України «Про страхування», дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги

Захист прав споживачів здійснюється шляхом дотримання ТДВ «СК ОДРЕКС» норм страхового законодавства, а також законодавства у сфері захисту справ споживачів.

Спірні питання, пов’язані з виконанням умов договору страхування, розв’язуються шляхом переговорів або в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами

Розмір винагороди ТДВ «СК ОДРЕКС» у разі пропонування фінансових послуги, що надаються іншими фінансовими установами визначається у відповідних договорах співпраці на підставі досягнутих домовленостей.

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів

Орган, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Адреса: 01001, м. Київ-1, вул. Б. Грінченка, 3
Офіційний сайт: https://www.nfp.gov.ua
Контактний телефон: довідкова служба (044) 234-39-46

Орган, що здійснює захист прав споживачів:
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1
Офіційний сайт: http://www.consumer.gov.ua
Контактний телефон: (044) 279 12 70